0
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון אתר

שם העוסק: מטיילים עם עדן

(העוסק הנ"ל לפי תקנון יקרא : "החברה")

עדן כהן

ח.פ 311156657

בילינסון 16, חיפה

https://eden-tours.co.il/

תקנון האתר:

.מטיילים עם עדן  לא תישא באחריות לכל אובדן, פציעה, נזק בגוף או ברכוש.

מטיילים עם עדן מציעה ימי כיף/ ימי גיבוש/ סיורים קולינריים/ אטרקציות/  ועצם פעילותה מתבססת על העסקים הפועלים כחוק. האחריות על הפעילות/ אטרקציה/ מזון/ טיב המזון, המוצרים והטעימות בסיור היא על העסקים בהם אנו מתארחים.

הסיור יתקיים בשפה העברית למעט ותואם מראש כי יתקיים באנגלית או כל שפה אחרת

בקשות מיוחדות יש לתאם עד 10 ימי עסקים לפני תחילת הפעילות (לרבות כשרות, צמחוני/טבעוני/ ללא גלוטן) על מנת שהחברה תוכל לספק חלופות מתאימות או לעדכן את הלקוח כי לא ניתן לספק חלופות בסיור מסוים.

בקשות מיוחדות בתחום הנגישות יש לתאם מראש עם נציג החברה בטלפון / מייל על מנת לאפשר הערכות מיטבית למסלול הסיור (משתתפ/ת בכיסא גלגלים, עגלת פעוטות וכו’)

כל אדם שהינו מעל גיל 16 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות

האשראי הפעילות בישראל רשאי לרכוש שירותים/ מוצרים באתר.

מדיניות פרטיות

אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה בפלטפורמות עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

החברה לא תעביר פרטים של לקוח כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו לקוח מראש ובכתב, זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לחברה, הנדרשים לפרטים לצורך עצם מתן האפשרות להעניק את השירות ללא פרטי אשראי.

כמו כן, החברה תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.

החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי הלקוחות.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי הלקוחות, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח ללקוח שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה ו/או חברות קשורות אליה, לפי הענין, העונים על ההגדרה “דבר פרסומת”, על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא”ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג’ פרטים על ביצוע עסקה. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה ו/או של החברות  הקשורות לחברה, על-ידי שליחת הודעה ל: כתובת דוא”ל edetourfuide@gmail.com  ו/או ב-SMS למספר 054-6868291

החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל בלבד. ללא פריטי אשראי.

משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לנותן השירות הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של החברה או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

מובהר בזאת כי בית העסק לא שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס, איננו מעברים את פרטי הלקוח לצד ג'

העדר אחריות

החברה אינה צד להתקשרות שתעשה בין הלקוח למוכרי הטובין אותם היא מוסרת ללקוחותיה באמצעות השירות.

4.2. החברה אינה אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של מוכרי המוצרים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים.

4.3. תמונות המוצרים המופיעות באתר החברה וברשתות החברתיות ככל שיופיעו, הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לחברה על-ידי המוכרים, לצרכי פרסום.

4.4. החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המוכרים, רמת השירות של המוכרים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ”ב.

4.5. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות השירות בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת הפלטפורמות וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

4.6. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם השירות, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות החברה (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

4.7. החברה רשאית להחליף את בתי העסק עליהם התחייבה בהזמנה ותדאג ליידע את הלקוח במייל או בוואטסאפ על כל שינוי החורג מההצעה שנחתמה בידי הלקוח.

שונות

5.1. השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. על הלקוח לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני השימוש בשירות. תשומת לב הלקוח מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, וכי במידה שהלקוח אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי תקנון זה, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בשירותי החברה. בעצם השימוש בשירותי החברה מובעת הסכמה לתנאי תקנון זה, כפי נוסחם מעת לעת.

5.2. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש בשירותי החברה. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר או בפלטפורמות השונות בהן עושה שימוש החברה.

5.3. תנאי תקנון זה, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.

5.4. במידה שסעיף כלשהו בתקנון יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

5.5. במידה שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי תקנון זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי תקנון זה על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

5.6. החברה רשאית להסב את זכויותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. הלקוח אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

5.7. הדין החל על כל הקשור בשירות זה הוא הדין הישראלי בלבד.

5.8. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

5.9. מובהר כי האמור בסעיפים 4.1-4.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לפלטפורמות דין זר.

5.10 בהזמנה כל סוג פעילות מ"מטיילים עם עדן" יצולמו תמונות/ סרטונים שיישמשו לפרסום.

נוהל ביטול עסקה

מדיניות הביטולים שלנו פשוטה ביותר, ניתן לבטל הזמנה עד 30 ימי עסקים לפני תחילת הפעילות ולקבל החזר מלא של סכום ההזמנה.

מעוניין לבטל?
שלח מייל edetourguide@gmail.com

לא יהיה ניתן לקבל החזר בגין הזמנה במידה ובוטלה פחות מ-30 ימי עסקים לפני מועד תחילת הפעילות אלא אם כן צוין אחרת בחוזה ספציפי שנשלח אל הלקוח ונחתם..

במידה והפעילות בוטלה על ידי יוצר הפעילות יזוכו מזמיני הפעילות במלוא סכום הזמנתם.

נוהל אספקה

לאחר ההזמנה באתר תקבלו פרטים במייל/ בוואטסאפ של אישור תשלום, וכמו כן פרטים על מקום המפגש.

דילוג לתוכן